​Huurvoorwaarden Fietsen van Greefhorst

1.
De huurder wordt geacht de (elektrische) fiets(en) in goede staat te hebben ontvangen. Fietsen van Greefhorst wordt geacht de (elektrische) fiets(en) in goede staat te hebben afgeleverd.

2. 
De huurperiode is maximaal van 08.30 uur tot 18:00 uur, tenzij anders afgesproken.

3.
Als de huurder de (elektrische) fiets(en) in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont. De huurder is daar zelf verantwoordelijk voor. Bij twijfel aan de veiligheid, dient de huurder dit direct te melden bij de verhurende partij. Het gebruik van de (elektrische) fiets(en) is voor eigen risico van de huurder. Fietsen van Greefhorst is niet aansprakelijk voor enige door de huurder geleden schade als gevolg van het gebruik van de (elektrische) fiets(en) tenzij er sprake is van grove nalatigheid van Fietsen van Greefhorst.

4.
De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige verwijtbare schade aan de gehuurde (elektrische) fiets(en) tijdens de huur periode toegebracht of ontstaan door huurder.

5. 
Fietsen van Greefhorst is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde (elektrische) fiets(en) naar vermeend misbruik in te nemen.

6.
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de (elektrische) fiets(en), daar deze door Fietsen van Greefhorst niet is verzekerd.

7. 
De huurder is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van materiaal gebrek van de (elektrische) fiets(en), indien dit materiële gebrek aan Fietsen van Greefhorst kan worden toegerekend.

8.
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde (elektrische) fiets(en) aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

9.
Bij elke voortijdige terug bezorging blijft de volle huur gelden.

10.
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
a) De trottoirbanden op en af te rijden.
b) Met de e-bike(s) tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
c) Meerdere personen te vervoeren dan voorziene zitplaatsen.

11.
Schade, verlies en diefstal: De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de (elektrische) fiets(en) of onderdelen daarvan, zomede van fietssleutels en ketting(en)/sloten, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld, tenzij zij in het huurcontract zijn vermeld onder de dagwaarde. De (elektrische) fiets(en) zijn niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade.